Yazım Kuralları

T. C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

ROMAN DİLİ VE KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

YAZIM KURALLARI

1. Makalelerin, Trakya Üniversitesi Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsü Dergisi’nde yayınlanabilmesi için, daha önce başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere kabul edilmemiş olması gerekir. Daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuş bildiriler, bu durum belirtilmek şartı ile kabul edilebilir.

2. Yazıların her türlü sorumluluğu yazarlarına aittir.

3. Yazılarda Türk Dil Kurumu’nun İmlâ Kılavuzu’na uyulması tavsiye edilir.  

4. Metin A4 boyutunda (29.7x21 cm.) kâğıtlara, Word programında, Times New Roman karakteriyle 11 punto ve tek satır aralığıyla yazılmalıdır. Sayfa kenarlarında (üst 3,5 cm, alt 2,5 cm, sol 2,5 cm ve sağda 3,0 cm) boşluk bırakılmalıdır. Dipnotlar 9 punto, tek aralıklı ve iki yana yaslı yazılmalıdır.

5. Metindeki paragrafların ilk satırı 1 cm içeriden başlayacaktır.

6. Ana başlıklar büyük harfle ve metin gövdesini ortalayacak şekilde, alt başlıklar ise her sözcüğün ilk harfi büyük olacak şekilde, 1 cm içeriden başlamalıdır.

7. Ana Başlığın alt tarafına yazar veya yazarların adları alt alta yazılır. Yazar ad/adları yazılırken herhangi bir akademik unvan belirtilmez. Yazarların akademik unvanı, çalıştığı kurum (üniversite, fakülte, bölüm veya diğer) adları, mail adresi ve ORCID bilgisi * simgesi kullanılarak dipnot olarak eklenmelidir. Yazar ad/ları yazılırken herhangi bir akademik unvan belirtilmemelidir. Yazar/yazarlara ait bilgiler sadece kapak dosyasında yer almalı, ana makale dosyasında Yazar/yazarlara ait bilgiler yer almamalıdır. (Kapak Dosyası örneği dergimiz web sitesinde yer almaktadır) Ayrıca Kapak dosyasında başlığa dipnot vererek, "Bu çalışmada araştırma ve yayın etiğine uyulduğunu beyan ederim." ifadeleri ile araştırma ve yayın etiğine uyulduğu beyan edilmelidir.

8. Makalenin başında, konuyu kısa ve öz biçimde anlatan ve en fazla 150 kelimeden oluşan Türkçe ve İngilizce özet bulunmalıdır. Özet'e ait yazım kuralları yukarıda (4. madde) belirtilen ile aynı olmalıdır. Ayrıca özetin altında bir satır boşluk bırakılarak, en az 3, en çok 5 kelimeden oluşan anahtar kelimeler verilmelidir.

9. Alıntılar tırnak içinde verilmeli; beş satırdan az alıntılar satır arasında, beş satırdan uzun alıntılar ise ana metnin sağından ve solundan 1 cm içeride, blok hâlinde ve 1 satır aralığı ile 1 punto küçük yani (10 punto) olarak yazılmalıdır.

10. Her tablo veya grafik numaralandırılmalı ve uygun bir başlık seçilmelidir. Tablo veya grafik numarası ve adı tam sola dayalı olarak yazılmalı; tablonun veya grafiğin kaynakçası ise tablonun altında yer almalıdır. Tablolar ve grafikler metin içinde ait oldukları yerlerde kullanılmalıdır. Varsa ekler kaynakçadan sonra eklenmelidi.

11. Aynı yazar(lar)a ait farklı çalışmalar kabul almış olsalar dahi, aynı sayıda yayınlanmaz. Hangi çalışmanın hangi sayıda yayınlanacağına Yayın Kurulu karar verir.

 

DİPNOT YÖNTEMİ

Çalışmalarda “dipnot” veya “metin içi kaynak gösterim” yöntemleri kullanılabilir. Kaynakça kullanılan kaynak gösterme yöntemine uygun bir şekilde, tek bir başlık altında alfabetik olarak sıralanmalıdır.

KLASİK DİPNOT YÖNTEMİ

Referans dipnotlarında, ilgili kaynağa ilk kez referans veriliyorsa, bu referansta,  eserle ilgili mevcut bibliyografik bilgilerin tümü, aşağıdaki sırayla yer alır:

Yazar Adı, Soyadı, Kitap Adı (İtalik), Baskı Sayısı, Yayınevi, Yayın Yeri ve Yılı, Sayfa Numarası.

Halil Seyidoğlu, Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, Geliştirilmiş 9. Baskı, Güzem Yayınevi, İstanbul 2003, s. 34.

Bülent Gökay, Bolşevizm İle Emperyalizm Arasında Türkiye, Çev. Sermet Yalçın, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 1977, s.97.

Eğer referans dipnotlarında, aynı kaynağa ikinci veya daha fazla atıfta bulunuluyorsa, yukarıdaki bilgiler kısaltılarak verilir.

- Aynı yapıta izleyen şekilde ikinci kez referans:

a.e.

- Aynı yapıta, fakat farklı sayfasına referans:

a.e., s. 40.

- Araya başka referanslar girildiğinde,

Bülent Gökay, a.g.e., s.22.

Makaleler için;

Cemal Kafadar, a.g.m., s. 38.

Tezler için;

Hilal Yılmaz, a.g.t., s. 56.

- Edite edilmiş kitapta makaleye referans:

Cemal Kafadar, “Osmanlı Siyasal Düşüncesinin Kaynakları Üzerine Gözlemler”, Tanzimat ve Meşrutiyet’in Birikimi, Ed. Mehmet Ö. Alkan, İletişim Yayınları, İstanbul 2004, s.30.

- Süreli yayında makaleye referans:

Emine Dingeç, “XVI. Yüzyılda Osmanlı Ordusunda Çingeneler”, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, S. 20, Aralık 2009, s.34.

Ernst E. Hirsch, “İktidar ve Hukuk,” Çev. Hayrettin Ökçesiz, Hukuk Araştırmaları, C.II, No:3 (Eylül-Aralık 1987), s. 44.

- Gazete makaleleri veya haberlerine referans:

Yalçın Bayer, “Balkan Tarihi Yeniden Yazılacak”, Hürriyet, 6 Aralık 2012, s. 9.

 “Çiftçi Fırkası”, İkdam, 22 Kanun-i sani 1336, s.2.

- Arşiv belgelerine referans:

BCA.30.10.241.629.15. (11 Temmuz 1933).

BOA. İ. Şura-yı Devlet, 4434 (11 Şaban 1302/26 Mayıs 1885).

BOA. A.}MTZ.04, 137/60/02/01 (R. 21 Kânunuevvel 1321, M. 3 Ocak 1906).

- Elektronik kaynağa referans:

Beytullah Yılmaz, “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Toplumda Üstlendikleri Roller Bakımından Analizi”, http://www.dtm.gov.tr/ead/DTDERGI/ocak%202004/kucuk.htm, (18.02.2006), s. 3.

Türkiye’nin Katılım Yönünde İlerlemesi Hakkında 2004 Yılı Düzenli Raporu, Avrupa Toplulukları Komisyonu, Brüksel, http://www.aggs.gov.tr/uploads/files/ilerleme_raporu_2004_tr.pdf (07.10.2005).

John N.Berry , "Educate Library Leaders,” Library Journal, February 15, 1998, http//www.epnet.com/ehost (3 Nisan 2000).

 

-Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerine referans:

Emine Dingeç, Rumeli’de Geri Hizmet Teşkilatı İçinde Çingeneler (XVI. Yüzyıl), (Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Basılmamış Doktora Tezi), Eskişehir 2004, s. 61.

Hilâl Yılmaz, XIX. Yüzyıl Ortalarında Uzunköprü Şehri, (Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Edirne 2014, s. 108.

METİN İÇİ GÖSTERİM YÖNTEMİ (APA)

İstifade edilen kaynaklar metin içerisinde kaynakça bağlacıyla “yazar ve yıl” yöntemine göre, yazarın soyadı, basım yılı ve sayfa numarası verilerek yapılmalıdır.

a. Yazarın adı yazı içinde geçiyorsa, kaynağın yılı parantez içinde yazılmalıdır.

Örnek: Yıldırım (1966). ya da sayfa no vererek, Yıldırım (1966: 70-97).

b. Diğer durumlarda yazarın adı parantez içinde verilebilir.

Örnek: …Bu alanda yeni gelişmeler kaydedilmektedir. (Raths, 1967: 40-85).

c. Aynı yılda aynı yazar tarafından yazılmış iki kaynak gösterilecekse, aşağıdaki şekilde verilir.

Örnek: (Gates, 1967a: 45-50; 1967b: 130-170).

d. Kaynak iki yazarlı ise yalnızca soyadları yazılır.

Örnek: (Massialas ve Cox, 1966: 37-66).

e. Soyadları aynı olan iki yazarın aynı yılda yayınlanmış eserleri, adlarının ilk harfleri ile ayırdedilir.

Örnek: (Smith, O. ve Smith, B., 1958: 251-251).

f. Kaynağın yazarı ikiden fazla ise, birinci verilişte bütün soyadları yer alır.

Örnek: (Bursalıoğlu, Aydın, Kaya, 1995: 120-145).

g. Daha sonraki verilişlerde “vd.” kullanılır.

Örnek: (Bursalıoğlu vd., 1995: 120-145).

h. Bir dizi biçiminde verilen kaynaklar en yeni tarihli olandan eski olana doğru sıralanarak bir parantez içine alınır ve noktalı virgül ile ayrılır.

Örnek: …Bu konudaki son gelişmelere göre (Cobb, 1972: 221; Flanders, 1970:124; Bursalıoğlu vd., 1995: 31).

i. Yazarı belli olmayan internet kaynaklarına atıf yapılırken, parantez açılır, söz konusu internet kaynağının başlığından birkaç kelime seçilerek tırnak içine alınır, daha sonra yılı yazılarak parantez kapatılır.

Örnek: (“İnternette 1 saniyede”, 2017)

KAYNAKÇA

Sayfanın ortasına büyük harflerle KAYNAKÇA yazılacaktır. Kaynakçadaki eserler yazar soyadına göre alfabetik olarak sıralandığından, eserlere ayrıca sıra veya bölüm numarası verilmeyecek ve yazarların unvanları kullanılmayacaktır.

Çalışmada yararlanılan kaynaklar, tek bir Kaynakça başlığı altında,  aralarda paragraf ve satır boşluğu bırakılmadan verilmelidir.  İnternet kaynakları da dahil olmak üzere tüm kaynaklar alfabetik olarak sıralanmalıdır.

İnternet kaynaklarına Erişim Tarihi: eklenmelidir.

Kaynakça hazırlanırken dipnot veya metin içi gösterim yöntemine göre aşağıdaki hususlara uyulur.

Dipnot yöntemi kullanıldığında:

Yazarın Soyadı, Adı, varsa “Makalenin Başlığı” (tırnak içinde), Dergi veya Kitabın Adı (italik), varsa Derleyen veya Çevirenin Adı, Cildi, Sayısı, birden fazla basıldıysa kaçıncı baskı olduğu, Basım Yeri ve Yılı, Makalenin bulunduğu sayfa aralığı biçiminde verilir. Aynı yazarın birden fazla eseri kaynak olarak kullanılmışsa basım tarihine veya alfabetik sıraya göre eskiden yeniye doğru dizilmelidir. Kaynakçada her kaynak 1 cm içeriden yazılmalıdır.

Kitaplar:

ALTINÖZ, İsmail, Osmanlı Toplumunda Çingeneler, TTK. Yayınları, Ankara 2013.

ARAYICI, Ali, Avrupa’nın Vatansızları Çingeneler, Kalkedon Yayınları, İstanbul 2008.

DALKILIÇ, Mehmet; Biçer, Ramazan; Demirli, Ekrem, Balkanlarda Dini Aşırılıklar ve Etnik Barış, Tasam Yayınları, İstanbul 2012.

MARUSHİAKOVA, Elena; Popov, Vesselin, Osmanlı İmparatorluğu’nda Çingeneler Balkan Tarihine Bir Katkı, Çev. Bahar Tırnakçı, Homer Kitapevi, İstanbul 2006.

Süreli yayın:

ATASOY, Emin; Ertürk, Mustafa, “Etnocoğrafya Perspektiften Bulgaristan Romanları” Doğu Coğrafya Dergisi, Yıl 15, Sayı 24, 2009, s. 87-116

KABOĞLU, İbrahim Ö., “Düşünce Özgürlüğü: Avrupa Ölçütleri ve Türkiye”, İnsan Hakları Yıllığı, C.XV, 1993, s. 45-53.

YILDIRIM, Bülent, “Bulgaristan’da Türk Azınlığa Yönelik Unutulmuş Üç Büyük Siyasî Suikast”, Gaziantep University Journal Of Social Sciences, Vol.XVI, No, III, 2017, s. 864-877.

Tezler:

DİNGEÇ, Emine, Rumeli’de Geri Hizmet Teşkilatı İçinde Çingeneler (XVI. Yüzyıl), (Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Basılmamış Doktora Tezi), Eskişehir 2004.

YILMAZ, Hilâl, XIX. yy Ortalarında Uzunköprü Şehri, (Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Edirne 2014.

Metin içi gösterim (APA) kullanıldığında: 

Sol girinti, ilk satır girintisinden 1 cm geride başlamak kaydıyla şu şablona uymalıdır:

Yazarın Soyadı, Adının Baş Harfi. (Yıl). İtalik şekilde kitabın adı. Baskı Yeri: Yayınevi.

Yazarın Soyadı, Adının Baş Harfleri. (Yıl, varsa ay). Makalenin adı yalnızca ilk kelimenin ilk harfi büyük, geri kalanlar özel isim değilse küçük şekilde. Derginin Adı İtalik ve Her Kelimenin İlk Harfi Büyük Şekilde, Cilt İtalik Şekilde (Sayı), Sayfa Numara Aralığı. Doi numarası

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yazının yayım tarihi). Yazının adı italik olarak, yalnızca ilk kelimenin ilk harfi büyük, geri kalanlar özel isim değilse küçük şekilde. Erişim tarihi: Gün Ay Yıl, yazının linki.

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Tezin adı italik olarak, yalnızca ilk kelimenin ilk harfi büyük, geri kalanlar özel isim değilse küçük şekilde (Yayımlanmamış Yüksek Lisans/Doktora Tezi). Kurumun Adı, Kurumun Yeri.

 

YAZILARIN GÖNDERİLMESİ

Yukarıda belirtilen ilkelere uygun olarak hazırlanmış makaleler, DergiPark sitesinde dergimize ait olan sayfada yer alan "MAKALE GÖNDER" sekmesinden gönderilmelidir.


Bu içerik 20.09.2018 tarihinde yayınlandı ve toplam 698 kez okundu.